Badania jakościowe

Badania jakościowe pozwalają poznać motywacje i schematy poznawcze respondenta, zidentyfikować język, jakim posługują się respondenci, gdy wypowiadają się w danej kwestii.

W naszej praktyce korzystamy z szeregu technik jakościowych, których dobór zależy od celów badawczych, a także tematyki i specyfiki badanych respondentów. Dwie spośród technik jakościowych najbardziej powszechnie stosowane w badaniach marketingowych oraz badaniach opinii publicznej to wywiad pogłębiony (IDI) oraz zogniskowany wywiad grupowy (FGI).

Główne cechy łączące metody jakościowe to: nie-probabilistyczny dobór próby, mała wielkość próby oraz swobodny przebieg wywiadu, który ma charakter interaktywny – ankieter aktywnie reaguje na odpowiedzi udzielane przez respondenta.

Wszystkie realizowane przez nas wywiady FGI i IDI przeprowadzane są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych moderatorów, wywiady grupowe odbywają się w profesjonalnych studiach z możliwością podglądu przez lustro weneckie.