Badania ilościowe

Badania ilościowe mierzą zjawiska, dostarczając odpowiedzi na pytania o to ile, jak często, w jakiej proporcji, jakiej wielkości itp. zachodzą badane zjawiska, pozwalają na zaawansowane statystyczne analizy zgromadzonych danych.

Stosujemy szereg technik ilościowych, różniących się między sobą m.in. sposobem oraz miejscem przeprowadzania wywiadów.

PAPI (Paper and Pencil Interview) – wywiady kwestionariuszowe realizowane metodą bezpośrednią, przy pomocy papierowego kwestionariusza.

CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – wywiady kwestionariuszowe realizowane metodą bezpośrednią, przy pomocy laptopa lub tabletu, na którym zaprogramowana jest ankieta. Specjalne oprogramowanie pozwala na pełne zautomatyzowanie kwestionariusza (kolejność pytań, filtry itp.).

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – wywiady telefoniczne realizowane przy pomocy komputera, podobnie jak przy badaniach CAPI skrypt komputerowy pozwala na zautomatyzowanie procesu zadania pytań i notowania odpowiedzi respondenta.

CAWI (Computer Assisted Web Interview) – wywiady realizowane za pomocą Internetu, respondenci samodzielnie wypełniają zaprogramowany przez agencję badawczą kwestionariusz.

Podstawowe typy wywiadów wyodrębnione ze względu na miejsce realizacji wywiadu to: in-home test (a więc badania realizowane w domach respondentów), in-hall test (a więc testy audytoryjne, realizowane bezpośrednio w miejscu użytkowania produktów i usług, a więc np. sklepach, kinach, punktach usługowych, centrach handlowych), central location test (wywiady realizowane w studiach badawczych, zlokalizowanych w centrach miast, gdzie respondenci rekrutowani są zwykle bezpośrednio z ulicy).